Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com     
                 www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
Pitesco Vietnam, chuyên gia về encoder, nhập khẩu và phân phối chính thức hãng Elcis tại Việt Nam
 
ELCIS I/115T-1000-1828-BZ-M-CL-R
ELCIS XZ115TB-1024-18285-B-N-CW-R06
ELCIS I/ZV38LP-2540-5-BZ-N-VG2-R-015
ELCIS 38-2540-1828-BZ-N-CV
ELCIS I/LY90A-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS 115R-360-824-BZ-B-CL-R
ELCIS 46-10-2540-1828-BZ-N-CV
ELCIS 468-250-824-BZ-B-CV-R-01
ELCIS I/X46P8-256-1828-B-B-CV-R-01
ELCIS  958C-20-3060-CW-S-G-21-
ELCIS I/XB80-2000-824-B-CM
ELCIS 47127/120/24/M/K/CV/R
ELCIS 115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 115K-500/500-82/82-5B-B-MN-R
ELCIS 115T-500-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 46P6-10-1828-MV-CV-R-01
ELCIS 4610-2500-1828-B-K-CV-R01
ELCIS XZ115TB-1024-10303-BZN-CWR-03
ELCIS MM1002-G-512-1828 KP-CM-R
ELCIS EL115A720S5/28P11S3MR-003
ELCIS 115R/360/8-24/BZ/B/CL/R
ELCIS I/115R-18000-815-BI-C-CL-R
ELCIS 959CS 13/12/14/G/SL/0/PRL
ELCIS Y90A-1024-1230-BZ-C-CW-R-01
ELCIS 63-1500-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 390-D-360-1828-KPEG-97045
ELCIS 115-1000-824-BZ-L-CL
ELCIS 115-2500-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/64B-1024-5-BZ-N-CD
ELCIS RV16-120-5-BZ-N-10   5VDC
ELCIS A115R-1024-824/5
ELCIS 63S-1024-1828-BZ-L-CH-R
ELCIS MM1151-G-4096-824-S-CL-R
ELCIS 11*11*30
ELCIS 115R-500-5-BZ-N-CV
ELCIS ELM1 ECS37
ELCIS 159B-1000-824-B-B-CM-R
ELCIS XZ115TB-1024-18285-B-N-CV-R806
ELCIS 310-001081-0512
ELCIS E6-300-1828-BZ-B-CD
ELCIS MM1002-G-1024-1828-KP-P-CM6-R
ELCIS I/X47RC8-500-824-B-B-CO1-R
ELCIS 45CC-200-224-B-B-CD
ELCIS 90A-1024-18285-BZ-N-CW-R
ELCIS I/Z59C15-2048-1030-BZL-CV-R02
ELCIS ESM/11/11 
ELCIS 38-1200-1828-B-B-CV-R-02
ELCIS I/56-QE-500-1828-B-B-CE-R
ELCIS XV7210-1000-1828-B-B-CD-R
ELCIS C8C8-12-824-B-B-CV-R-01
ELCIS 56QE-500-B-B-CE-R
ELCIS XVT26-2000-1828-B-B-CD-R
ELCIS XMVP51-100-5-B-N-VM5-03S 
ELCIS X486-100-1828-BZ-B-CV-R-02
ELCIS 115-1024-10305-BZ-C-CL-R
ELCIS XZG172CB-2500-5-BZ-N-CV-R-02
ELCIS 58S-2500-24-BZ-X-CL-R
ELCIS E/X47RC8-500-824-B-CQ1-L-I
ELCIS 958HP13/12/10/B/DP/0/3PG
ELCIS 958HP-12-12-10-B-DP-W-3PG
ELCIS RL-12*12DL52D42
ELCIS I/90-5000-5-BZ-N-CL-R
ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R+
ELCIS 958H 12/00/10/B/PP/0/CV
ELCIS X1115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS X115T-1000-815-BZ-C-MS-R
ELCIS 27-157-5-BZ-N-CV-01
ELCIS WAC 25-10-10
ELCIS 63/4096/1030/B/B/CM/R
ELCIS LA90A-2048-1230-BE-C-CV-R-03
ELCIS MOD.63-4000-824-BZ-B-CN
ELCIS I/115R-2000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 958HP12-12-10-B-DP-W-3PG
ELCIS 10-2500-5-BZ-N-CVK-R-02
ELCIS 3604 IT3106 18-1S
ELCIS 359Z10/Z/4096/5/NPN/PARALLED/
ELCIS 115-1024-10305-BZ-C-CL-R
ELCIS Y90A-360-12-30-B-C-C
ELCIS MEFK300/1828/BZ/Q/100/1/SM/R
ELCIS E59-C15-2048-1030-b2L-CV-702
ELCIS 64B-1025-5-138-N-CD无此型号
ELCIS E6-200-1828-BZ-U-CV-05
ELCIS A7-46B-500-5-BE-N-CV-R-01
ELCIS YM90A-20-824-BZ-B-CM
ELCIS XA115R-1024-824/5-B-C-CM-R
ELCIS XYM63-1000-1828-BZ-B-CM-R
ELCIS 115T-2500-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 64-1000-815-BZ-C-CD
ELCIS W90-18000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS I/115-1024-1035-B3-NCW-R-03
ELCIS I/50-1000-1224-D2-H-CVK-02
ELCIS I/XJV46-5-1000-5-BE-N-CVR
ELCIS ET10-12
ELCIS I/45CB-1021-5-BZ-N-CD
ELCIS 115/1024/10305/BZ/C/CL/R
ELCIS LZ5PC15-1024-1230-BZ-C-VC-R-01
ELCIS  1/115-1024-10135-BZNC
ELCIS XM5-1024-1230-BZ-C-CL
ELCIS MM1002-G-512-1828-KP-CM6-R
ELCIS I/X-115-600-5-B-L-CM-R 5010214
ELCIS 90H10/1000/1000/824/BZ/N/CL/R
ELCIS X59DU8-360
ELCIS I/X 115-1024-18285-BZ-N-CL
ELCIS 90A10/600/824/BZ/N/CL/R
ELCIS 40-6-360-5-BZ-N-CVK-R5
ELCIS P64C-2000-5-BZ-N-CD
ELCIS I/115T-5-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS A358HJ10/G/1024/824/S/CV/R
ELCIS RDC-20-DIA10-20-DIA952
ELCIS 115/1024-BZ-N-CL-R
ELCIS I/Z115-2000  824/5-B-N-CM-R
ELCIS 115-1024-18285-BZN-CWR03
ELCIS 90CD/450000/5/BZ/N/CV/R
ELCIS 90CBB15-1024-1030-B2-M-CV-R
ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS XMM100-2-G-1024
ELCIS 115-1024-18285BCN-CW203
ELCIS MS/400/5/BZ/KCM V0002
ELCIS 958HP12-12-10-B-DP-0-3PG
ELCIS MM115-1-G-4096-824-S-CL-R
ELCIS 63-1000-5-BZ-C-CL-R
ELCIS I/92-36000-824/5-BZ-N-CV-R-03
ELCIS Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 1024imp,15vdc (1×P8001-1,HTL)
ELCIS 64 B-2000-5-BI-N-CD
ELCIS X115-1000-5-BZ-L-CM-R
ELCIS I/X47RC8-500-824-B-B-CQ1-R
ELCIS A358S-6G-2048-1828-L-CM5-AR-
ELCIS 115R/360/8-24/BZ/B/CL/R
ELCIS 64B/2000/5/BZ/N/CD
ELCIS D610-200-1828-BZ-VM-R-0,5
ELCIS SIEM-NK-15-20
ELCIS 27-800-5-BZ-B-CV-01
ELCIS Z115-720-824-B-B-CM-R
ELCIS I/46P6-10-1828-MK-CV-R
ELCIS 115-2000-2000-10-10-9-B-B-MMR
ELCIS 90H10/2000/2000/824/BZ/N/CL/R
ELCIS 115T-10-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-
ELCIS MM100-2-G-64
ELCIS ROTEX-GS14 80SHA-GS 2.1-15
ELCIS 63-360-18-28V-B-B-CM-R
ELCIS TORINO HX 213287 90A/400/824/B
ELCIS 58-3600-1828-BZ-N-SL
ELCIS XYM63-500-1828-BZ-B-CM
ELCIS I/64B/2000/5/BZ/N/CD 
ELCIS AF500-G-97-1828-S-CL-R
ELCIS ET12-12
ELCIS RC2   650 rpm
ELCIS I/X58H-60-B-C-CD-R
ELCIS I/58HP-10000-5-BZ-C-CV-01
ELCIS W 90 19000 815 BZ C CK R
ELCIS I/115TB-2048-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 63-10000-5-BZ-C-CL-R
ELCIS 59C15-200-824-BZ-CV-R-01
ELCIS XMM100-1-G-2048
ELCIS MM100-2-G-2048
ELCIS I/X47RC8-500-824-M-CQ1-R
ELCIS 115-1024-10305-13B-W-CW-R-03
ELCIS MM100-2-G-4096
ELCIS AF13S10M+958SS13/12/06/G/SL
ELCIS 59C15-1024-1030-BZL-CV
ELCIS 45CC-200-824-BZ-B-CD
ELCIS I/115-1024-10305-BIZ-C-CL-R
ELCIS 115BT-1024-1828/5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS I/115TB-1000-815-B-C-CM-R
ELCIS C115R-1000-5-B-C-CL-R
ELCIS I/63-5000-5-BZ-N-CL-R
ELCIS LZ59ZMA15102418285BNCNR01
ELCIS I/728-1250-5-BZ-N-CL-R
ELCIS EL58H360E8/24L10*69R
ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 115-2500-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 4610-180-24-BZ-K-CV-R5
ELCIS 406-3000-1224-BZ-R-CVK-K
ELCIS XA5PC12-60-824-B-B-CV-R-05
ELCIS 115-1000-815-BZ
ELCISXA7210-1024-1230-BZ-C-CV
ELCIS VX90A-2304-5-BE-C-VD-R-0.50
ELCIS E98-500-824-BZ-K-CV-R-01
ELCIS GAK915//11NPN//5SGT//12B12BR
ELCIS MM1102-G-512-1828-KP-CM6-R
ELCIS I/X-47RC8-500-824-B-B-CQI-R
ELCIS 400 9432_4_09/04
ELCIS V.115R.2000.5.B.C.CL.R%
ELCIS I/X58H-60-5-B-C-CD-R
ELCIS LY90A-1024-1230-BZ-C-CL-R-01
ELCIS 115TB-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS ESG8/8
ELCIS 115R-2000-1030-BZ-CM-R
ELCIS 115-1000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS I/7210-36-824-BZ-B-CW-R-01
ELCIS 958HS 12/12/10/B/S2/0/CRW(1M)
ELCIS 11/00 911182 138c8-500-324/5-B
ELCIS XMM1002-G-2048-1828-KP-CM6-R
ELCIS 115R-1000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 1/115-1024-10305-BZ-N-CW-03
ELCIS L/RPF/2000/10
ELCIS H115TB10-2048-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I16H45-P5-22-1024-B-R-LH150
ELCIS XA59C12-60-824-B-B-CV-R-05
ELCIS 38S6/200/530/BZ/B/CV/R
ELCIS XM63-4000-5-BZ-C-CL-R
ELCIS 63-1440-5-B-N-CL-R
ELCIS 115T-1000-815-B-C-CM-R
ELCIS A/958HP-12-12-10-13-DP-0-3PG
ELCIS I/45CC-200-824-BZ-B-CD
ELCIS XP46P6-125-1828-BZ-B-CV-R-07
ELCIS 958HP12-4096-B-B1-DP-O
ELCIS 390-D-360-1828-KP-L-CM5-R
ELCIS 115R360824B2CLR
ELCIS 58S-50-824-BZ-CM
ELCIS 1/63-180-1828-BZ-CM
ELCIS A358HD181824/-/-P/CL/R
ELCIS Z58S-1024-5-BZ-N-CW-R IP66
ELCIS X115-600-5-B-L-CM-R
ELCIS 1/45CC-1000-5-BZ-Y-VN-02
ELCIS 115-1024-1230-BZ-C-CW-R-02
ELCIS I/Y115-1024-1030-BZ-L-CW-R-02
ELCIS C9CS1592V011,:TE22051
ELCIS I/64B-2000-5-BZ-N-CD
ELCIS 958H16/00/10/B/P1/0/CV
ELCIS 115R-25000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS X/45CC/1000/-5/BZ/Y/VN/02
ELCIS 115-1024-1828-5-BZN-6LR
ELCIS 90D-30000-5-BZ-T-CV-R
ELCIS 59UMA10/1024/1030/BZ/L/CV/R
ELCIS 63-952-1000-5-BZCC2R
ELCIS I/45-6000-5-BZ-N-CV-R01
ELCIS I/58H-2048-5-BZ-Y-CV-01
ELCIS X466-500-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS S92-18000-815-BZ-C-CV-03
ELCIS 59UMA14/1024/1030/BZ/L/CV/R
ELCIS XYM63-100-5-BZ-C-CL-R
ELCIS I/XGV465-1000-5-BZ-N-CN-R-01
ELCIS X63-360-1828-M-P-CM
ELCIS 58-1500-5-B2-N-CE-R
ELCIS X2115TB-1024-18285-B-N-CV-R06
ELCIS C50-H-1024-ZCU48P
ELCIS 58S/50/824/BZ/CM/
ELCIS AF13P 10M-B-100-1030-3PG
ELCIS LK12-40-1111K
ELCIS I/90-20000-18285-bz-n-cl
ELCIS MOD 115-2500-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 115-1024-10305-BGN-CW103
ELCIS 30/1024/5/BZ/N/CVK
ELCIS 115-6024-1230
ELCIS C.115R.1000.815.B.C.CL.R%
ELCIS 115K-1000/250-1818-2B-B-CKR
ELCIS  IS632
ELCIS I/115-2500-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 58H/1024/1030/BZ/L/CV/R
ELCIS X365-G-360-1828-BZCDR
ELCIS 115-1000-1230-BZ-C-C
ELCIS I/X47RC8-520-824-B-B-CQ1-R
ELCIS encoder:I/W90-18000-815-BZ-C-C
ELCIS 1/115-1024-10305-BZN-CWR03
ELCIS CS1592  
ELCIS I/115-1024-18285-BZ-N-CL-R
ELCIS I/XJV465-1000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS XLA59ZMA15-1024-824-BZ-L-CV-R-
ELCIS I/XA59C12-60-824-B-B-CV-R-05
ELCIS 958HP 12/12/10/B/DP/W/3PG
ELCIS 115-2000-1030-B-B-CM-R
ELCIS 12*35mm联轴器
ELCIS 58H/1024/5/BZ/N/CV/R
ELCIS 64B-1024-5-B2-N-7
ELCIS 15F10-5S-30-1000-C-A-1000
ELCIS 59UMA15/1024/1030/BZ/L/CV/R
ELCIS X-MM100-1-B-512-1828-B-P
ELCIS 390-1024-1828-V-CL
ELCIS X46P6-125-1828
ELCIS I/W90-10000-824/5-BZ-C-CL-R
ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS LZ59C15-1024-1230-BZ-C-CH-R
ELCIS 115K/500/500/82/82/5B/B-MN-R
ELCIS I/115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 115T-360-824-BZ-B-CMR/BPB11/2C
ELCIS CAK915//11NPN//55GT//12B12BR
ELCIS EF150-5-132-C1001CLR
ELCIS 115R-360-824-BZ-B-CL-R
ELCIS 115-1024-10305-BZN-CWR03
ELCIS X465-500-5-BC-N-CB-V-R-01
ELCIS 115-1024-10305-BZN-CWR03
ELCIS I/6B-1024-5-BZ-N-CD
ELCIS E6-120-1828-M-B-CD+VDF
ELCIS 7005386 305/71/115R-18000-815-
ELCIS I/ZG59C15-1000-824-M-CV-R-03
ELCIS XYM63-500-1828-BZ-B-CM-R
ELCIS RV16-220-5-B2-N-10
ELCIS 958HS13/12/10/G/S2/0/CRW
ELCIS 467-40-1828-M-B-CV-R-01
ELCIS W-115-10000-8245-BZ-N-CL-R
ELCIS I16H-45P-5522-1024-BR-LH150
ELCIS 1/90A-1024-BZ-C-CL-R
ELCIS I/E6-300-1828-BZ-B-CD0006
ELCIS I/Y90A-360-1230-B-C-CW-03
ELCIS 359Z10/G/4096/5/-1--/CV/R
ELCIS PAGUAG  PAGUFLEX   PLUS
ELCIS ITD21A4Y291024NID2SR12S12IP65
ELCIS A/X390-1024-12-V-CM5
ELCIS GI115-2048-030-5-BZ-C-CL-R
ELCIS XYM63-250-5-BZ-C-CL
ELCIS 958S 10/-/06/G/P1/0/CV
ELCIS 11/00  911182  1
ELCIS 63S-10000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS E6-625-5-M-K-CD-R
ELCIS E68/500/12/BZ/H/CV/A
ELCIS CZ2-1100009-L115/1024/1035/BZK
ELCIS 40104781 10/04
ELCIS 306/100/1224/BZ/R/CW/A
ELCIS 59C15-2500-1828-B-B-CV-R-01
ELCIS M5-2000-824-B-B-CM
ELCIS I/4610-1000-1828-BZ-B-VM-R-0,5
ELCIS 62CB-1021-1828-BZ-B-CV-R-01
ELCIS 38-2000-1828-B-B-CV-03
ELCIS E6-300-1828-M-B-CD
ELCIS 406/2500/1030/BZ/H/CV/R
ELCIS I/115TB-1000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS L/F300SP-12-4096-Y-G-P-O-SL-O-
ELCIS Y90A-360-1230-B-C-CV-03
ELCIS V115R-2000-5-B-C-CL-R
ELCIS W/90/18000/815/BZ/C/CL/R
ELCIS W90 18000 815 BZ C CL R
ELCIS W115R/18000/824/5/BZ/N/CL/R
ELCIS ESM-6.35-6.35
ELCIS I/56QE-500-1828-B-B-CE-R
ELCIS 115R-360-824-BZ-CL-R
ELCIS X115-1000/250-18/18-2B-B-CK-R
ELCIS MS3106A18-1S
ELCIS H115TB10-2048-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 115TB-1000-1828-B-B-CM-R
ELCIS 3410003R
ELCIS 959CP13/12/08/B/DP/0/3PG
ELCIS I/172CD-2500-5-BZ-N-CL-R
ELCIS 115T 500-824
ELCIS 115K-1024/1024-82/82-9B-B-MMR
ELCIS I/X47RC8-500-824-B-CQ1-R
ELCIS LA90A-2048-1230-BZ-C-CV-R-03
ELCIS Z59C15-2048-1030-BZ-L-CV-R-02
ELCIS 59C15-150-815-D-C-CM-R
ELCIS X47RC8-250-1828-B-R-C01-R
ELCIS 1/92-36000-824/5-BZ-N-CV-R-03
ELCIS 41S/600/1828/M/B/CV
ELCIS XMM1002-G-1024-1828-KP-CM6-R
ELCIS Z-80EXS5-1024-18285-BZ-N-CV5-R
ELCIS I/115T-10-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/X59ZC10-300/60-824-BZ-B-CV-R
ELCIS OQ80EXS6-4096-1828-A-6-CV1-R
ELCIS 115T-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS E6-120-1828-M-B-CD
ELCIS XM50-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS XMM100-1-G-2048-1828-KP
ELCIS SW90K-18000 3600-45/45-9N-N-LL
ELCIS 115-1000-815-B2-C-CM-R
ELCIS 115-1000-1828-B-B-CM
ELCIS 47127/300/24/M/K/CV/R
ELCIS MM1152-G-4-1828-S-CV-02-R
ELCIS E6-500-824-M-CV-01
ELCIS 3PO-D-1828-KP-L-CM5-R
ELCIS 1507IT3106A 18-1SF2+MS3057-10A
ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS A358S-6G-2048-1828-L-CM5-AP-24
ELCIS LZ59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
ELCIS BD-1-12X12-D48L64M5
ELCIS EF500+958SS13/12/06/G/S2/W
ELCIS 62CB-1021-1828-BR-B-CH-R
ELCIS XZ115PB-1024-10305-BZW-CWR-03
ELCIS 958HS8/8/10/G/S1/0/CRW
ELCIS L/RV1846-120-5-BZ-N-5
ELCIS E411-P12-B12-013
ELCIS 159C-5000-5-BZ-C-CL-B
ELCIS 58S-2500-5-BZ-N-VH-01
ELCIS 1/115-1024-1230-BZ-C-CL
ELCIS A/MM1001-G-4096-1828-KP-CM6-R
ELCIS XJV465-1000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS 466-250-824-BZ-CV-R-01
ELCIS XV90A-2304-5-BE-C-VD-R-0.50
ELCIS XY90A-1200-1230-B-C-CV-03
ELCIS 115-2048-1230-BZ-C-CW-R-02
ELCIS A/958HP12-12-10-B-DP-0-3PG
ELCIS 58S-2500-24-BZ-TTL-CL-R
ELCIS W/115R/10000/815/BZ/C/CL/R
ELCIS I/115-1000-824-BZ-L-CL-R
ELCIS RV16-120-5-BZ-N-20-S
ELCIS XA59C12-60-5-B-C-CV-R-05
ELCIS 64B-1024-5-BZ-N-CD
ELCIS 115C-1000-1828-B-B-CM-R
ELCIS XZ59C15-1-1024 824-BZ-L-VL-R-0
ELCIS 115-400-1828-B-B-CM
ELCIS I/X115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/115R-1800-815-BI-C-CL-R
ELCIS S4-DT-00192,DC75MV,DC4-20MA
ELCIS I/X68-600-1828-M-B-CV-R-01
ELCIS I/X63-360-1828-M-P-CM
ELCIS XH3810-250-5-B-T-CV-R-01
ELCIS JBJK10-1213-E-DP-2
ELCIS W/115/10000/815/BZ/C/CL/R
ELCIS CAK915//11NPN115SGT//12B12BR
ELCIS LY90A-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/80-1500-1828-B-B-CM-R
ELCIS E6-120-1828-BZ-B-CD+VDF
ELCIS 1/115R-18000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 63-0360-824-B-B-CM-R
ELCIS 115R-1024-824-BZ-B-CL-R
ELCIS X25PC15-1024-824-BZ-LVL-R01
ELCIS 958H16/-/10/B/P1/0/CV
ELCIS I/63S-5000-1828/5-B-N-CM-R
ELCIS 90D-9000-1828-M-B-CM-R
ELCIS V58H-2048-5-BZ-Y-CV-01
ELCIS I/XZH638-5-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 1024imp,15vdc(1×P8001-1,HTL)
ELCIS I/X65C15-1024-1828-B-L-VH6-R-0
ELCIS MM1002-G-512-1828-KP-CM6-R
ELCIS HELI-CAL ELCIS-0209
ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 46P6-10-1828-M-CV-R-01
ELCIS I/80-360-1030-B-B-CP-R
ELCIS 58-1500-5-BZ-N-CL-04/03-300445
ELCIS 115-1000-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 3009024 1 09/03 58S 4000-5-BZ-
ELCIS X115K-1000/250-18/18-2B-B-CK-R
ELCIS 115-1024-824-BZ-B-CM-R SN:5001
ELCIS I/115A-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/64C-200-815-M-C-CD
ELCIS 58S-4000-5-BZ-Y-CW01 3009024
ELCIS LZ59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
ELCIS 478,DC8-24V/10ma
ELCIS I190-5000-1030-BZ-U-CM-R
ELCIS XW90K-180003600-45/45-9N-NLLR
ELCIS I/59C15-10000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS I/4610-2500-1828-B-B-CV-R-05
ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 115-1024-10305-13Z-W-CW-R-03
ELCIS DGS66-CZZ0-S01
ELCIS MM100-1-G-4096
ELCIS 58H-25-1030-B-B-CE-R
ELCIS I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS 115-1000-815-B-C-CM-R
ELCIS I/90-5000-1030-BZ-U-CM-R
ELCIS 7210-36-82-2 B.CW
ELCIS 11*35mm 
ELCIS W90-10000-8245-BZ-N-CL-R
ELCIS XZ115TB1024-18285-B-N-CV-R06
ELCIS 63-800-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 115-1024-18285-BZ-N-CL-R
ELCIS I/XH3810-250-5-B-T-CV-R-01
ELCIS JOINT HELI-CAL WAC30-11-11
ELCIS MM100-1-G-4096-1828-KP-CM6-R
ELCIS I/115-1000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS XAKH58H6-94-1030-B-B-CV-R-04
ELCIS MS106A18-1S  :VLF
ELCIS EH80C 2048Z8/24L14X3MR.295+197
ELCIS 80-1000-815-B-C-CM-R
ELCIS 46P6-20-1828-M-CV-R-01
ELCIS  172CR 1021-1828-BZ-B-CM
ELCIS XLA59ZMA15-360-824-BZ-L-CV-R-
ELCIS I59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
ELCIS 63-15-824-B-B-CW-R-01
ELCIS Z/Y115-1024-1030-BZ-L-CW-R-02
ELCIS 365-G-360-1828-B-Z-CD-R
ELCIS I/115TB-1000-815-B-C-CM-R
ELCIS 80-1500-1828-B-B-CH-R
ELCIS 959C16-00-15-B-P1-0-CV
ELCIS 46P6-10-1828-BZ-CV-R-01
ELCIS CV10FG 5*(2*1)+SH
ELCIS 59C15-200-815-B-C-CM-R
ELCIS I/170/90000/1030/BZ/H/CV/R
ELCIS Y90A-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS X68-600-1828-M-B-CV-R-01
ELCIS I/115K-500/500-82/82-58/B
ELCIS XA115R-1024-824/5
ELCIS 115R-18000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 63-5000-5-BZ-N-CL-R
ELCIS 90A-128-18285-BZ-N-CW-R03
ELCIS L115-1024-18285-BZ-N-CL-R
ELCIS 58H-1024-1030-8Z-L-CV-R
ELCIS W90K-18000/3600-45/45-9N-N-LL-
ELCIS I/115-1021-1230-BZ-C-CL
ELCIS 45CC-1000-815-BZ-C-CD 4007528
ELCIS X588-900-5-HZ-N-CW-R-01
ELCIS  I/X 115K-N/N-LL
ELCIS I/63-1500-824-BZ-B-CM-R
ELCIS X2115TB-1024-18285-B-N-CW-R06
ELCIS I/159-1024-18285-BZ-N-CL-A
ELCIS 0Q80EXS6-4096-8245-A6-CV1-R-05
ELCIS 115 1024/1230/BZ/C/CW/R02
ELCIS I/1175051155331024  IP67
ELCIS 27-157-5-BE-N-CV-01
ELCIS 115R-2000-1030-BZ-CM-R
ELCIS H115TB-2048-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 59C51-150-1828-B-B-VM-R-01
ELCIS 45CC-1000-815-BZ-C-CB
ELCIS I/X47RC8-500-824-B-CQ1-R
ELCIS V38-1024-5-BZ-N-CV
ELCIS ZOB80EXS5-1024-18285-BZ-N-CV1-
ELCIS L/F600P-12-12-06-B-DP-W3PG
ELCIS I/XYM63-500-1828-BZ-B-CM
ELCIS 959CP13-12-15-B-DP-0-3PG
ELCIS I/V466-2500-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS I/B59C15-10000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS A/XMM1001-B-512-1828-B-LF-SM6
ELCIS 958S12/12/06/G/P1/0/CV
ELCIS 58-2500-5-BZ-N-CL-R
ELCIS I/4610-180-1828-BZ-B-CV-R-05
ELCIS 62CB-1024-1828-BZ-B-VH-R
ELCIS 4610-180-1828-BZ-K-CV-R-05
ELCIS I/X115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS I/XM5-1024-1230-B-C-CL/R
ELCIS C81-H-1024-ZCU444PT
ELCIS I/63S-10000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 90A10/1000/824/BZ/N/CL/R
ELCIS A358H10/G/8192/1030/-/--/CV/R
ELCIS E6-300-2828-BZ-B-CD
ELCIS XZ115TB1024-18285-B-N-CV-R06
ELCIS 115KB-1000/250-18/18-2B-B-CK-R
ELCIS I/64B-2000-5-BZ-N-CD
ELCIS ZSP15-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 115-1024-18285-N-CL-R
ELCIS CMF15-11-5533-1024-BR-A91
ELCIS I/X466-2000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS Z164B-2000-5-BZ-N-CD
ELCIS I/X46P6-125-1828-BZ-B-CV-R-07
ELCIS 958SS 12/12/06/G/SL/O/PRL
ELCIS Y90A-360-1230-B-C-CV
ELCIS EH80C2048/24L14*3MR.259+197
ELCIS M5-2048-8245-BZ-N-CL-R
ELCIS XZ115TB-1024-10305-BZN-CWR-03
ELCIS TLXZ1328
ELCIS L115-1024-10135-BZ NC W-R-03
ELCIS 80EXS/1024/1030/BZ/L/CV1/R2
ELCIS Z358H/D/8/824/-/-P/CL/R
ELCIS X7210-1000-1828-B-B-CD-R
ELCIS 58S 800 5 BE N CLR
ELCIS 0Q80ESX6-4095-1828-A-6-CV1-R-0
ELCIS 80-150-1828-B-B-CM-R
ELCIS A9-466-2000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS 115-1024-10305-BIN-CMR03
ELCIS CZ2-64B-1024-5-BZ-N-CD-SP
ELCIS A3 BCG-024-87-B-CM-B SN:76617
ELCIS I/115T-5-1230-BZ-C-CL-R+BRB11/
ELCIS I/38Z-8-5000-1224-BZ-H-CVC-R01
ELCIS ESG/11/11I/115-18000-815
ELCIS WAC 30-11-11
ELCIS 115-512-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 38C8-500-824/5-BN-CV-R01
ELCIS 466-200-824-BZ-B-CV-R-01
ELCIS 57B50
ELCIS A7-468-500-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS 467-20-824-M-B-CV-R-01
ELCIS 115T-1000-1828-B-B-CM-R
ELCIS I/90A-1024-BZ-C-CL-R
ELCIS I/115-1024-10305-BZ-N-CW-1,50
ELCIS 7120-36-824-BZ-CW-R-01
ELCIS 90C15-1024-1030-B2-M-CV-R
ELCIS XZ59C15-1024-824-BZ-L-VL-R-01
ELCIS I/115T-3600-5-BZ-N-SL-RBRB11/6
ELCIS LZ5PC15-1024-1230-BZ-C-VC-R-01
ELCIS X115-250-5-BZ-L-CM-R
ELCIS 38-2540-1828-BZ-N-CV-01
ELCIS 62CD/267/824/B2/B/CV/R01
ELCIS CV115R-2500-815-B-C-CL-R
ELCIS XZ115TB1024-18285-B-N-CV-R06
ELCIS 38-2540-1828-BZ-N-CV-01
ELCIS 300-D-360-1828-KP-L-CM5-R
ELCIS 63S-360-1828-BZ-L-CH-R encoder
ELCIS 90CBB25/1024/1030/BZ/B/CV/R
ELCIS PRFL121
ELCIS T/64B/2000/5/BZ/N/CD
ELCIS IX115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS 8009248 1209/08 1/LY90A-1024-
ELCIS EF150-5-BZ-C-100-1-CL-R
ELCIS I/115TB-1000-815-BZ-C-CM-R
ELCIS 115-500-824-B-B-CM-R
ELCIS 90A-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS S585-2000-BZ-N-SL-R
ELCIS SK300-1828-BZ-Q-100-1-SR
ELCIS 1/155A-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 90A10/180/824/BZ/N/CL/R
ELCIS I/45CC-1000-5-BZ-Y-VN-02
ELCIS I/XLA59ZMA15-360-824-BZ-L-CV-R
ELCIS EGS10-12-30
ELCIS A115R-1024-824
ELCIS XZ59C15-1024-824-BI-L-VL-R-01
ELCIS X115-250-5-B-L-CM-R
ELCIS Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
ELCIS G3-1000-5-BZ-C-CL-R 1000