Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com     
                 www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
 

Điều khiển ngọn lửa đang hoạt động vĩnh viễn và phù hợp với EN746, đo lưu lượng, điều chỉnh, không khí / tỷ lệ khí, nhiệt độ và áp suất, máy biến áp và các điện cực đánh lửa: Trong hơn hai mươi năm chúng tôi phát triển và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm phần cứng của chúng tôi và các thành phần điện tử thay đổi vị trí hàng đầu , được phát triển cho mục đích phát hiện và quản lý, an toàn, quy định và kiểm soát quá trình tự động. Một đặc điểm cơ bản là khả năng của việc có thể được quản lý tại địa phương và bằng tay, tự động và từ xa, ngoài việc tuân thủ đầy đủ các quy tắc.

 

Controls flame operating permanently and in accordance with EN746, flow meters, regulators, air / gas ratio, temperature and pressure, transformers and ignition electrodes: For over twenty years we develop and test in our laboratories hardware and electronic components varies forefront , developed for purposes of detection and management, safety, regulation and automatic process control. A fundamental characteristic is the possibility of being able to be managed both locally and manually, which automatically and remotely, in addition to full compliance with the rules.

 

ESA Pyronics Vietnam
 

    Bull. Description Series Rev.  
E7000 Note tecniche per la scelta e l’impiego dei sensori di fiamma RIVELAZIONI FIAMMA 02 - 04/97
E7001 Fotocellula ad alta sensibilità UV-2 03 - 01/00
E7014 Controllo fiamma a microprocessore ESA ESTRO 03 - 10/10
E7014P Controllo bruciatore a microprocessore per funzionamento permanente ESA ESTRO-PO 01 - 05/13
E7015 Gateway di comunicazione per controlli fiamma ESA ESTRO ESA BRIDGE & EXP-3 01 - 06/12
E7019 Termoregolatore e regolatore di rapporto aria/gas ESA TARC-II 01 - 06/02
E7021 Controllo bruciatore a microprocessore per funzionamento permanente ESA GENIO-S 01 - 05/15
E7022 Controllo bruciatore a microprocessore per funzionamento permanente ESA GENIO-PRS 01 - 05/15
E7061 Programmatore parametri di comunicazione ESA PROG-1 01 - 10/01
E7081 Interfaccia comunicazione seriale per ESA ESTRO ESA ECS-DRIVER 01 - 06/02
E7104 Convertitore seriale per ESA ESTRO e ESA REFLAM ESA PLEX-COM1 02 - 11/09
E7105 Controllore seriale multizona per gestione ESA ESTRO ESA PLEX-STD 01 - 04/05
E7210 Trasmettitore di pressione e portata ESA PT II 02 - 12/04
E7220 Manometro differenziale portatile ESA DPG-E 02 - 10/15
E7301 Servomotore elettrico ESA SERIO TPF 01 - 05/14
E7801 Indicatore presenza fiamma a microprocessore ESA REFLAM 01 - 08/05