Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

13M KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com     
                 www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
Part Number
 Input Voltage
 Output Voltage
Output Power
 Efficiency
 Operating Temperature

 85-300Vac

 42-58Vdc
 270W
 94 %
    -40C to +75C
 85-300Vac
 42-58Vdc
 870W
 96 %
   -40C to +75C
 85-300Vac
 42-58Vdc
 1000W
 94 %
   -40C to +75C
 85-300Vac
 42-58Vdc
 1600W
 96 %
   -40C to +75C
 85-300Vac
 42-58Vdc
 2000W
 96 %
   -40C to +75C
 85-300Vac
 42-58Vdc
 1605W
 94 %
   -40C to +75C
 85-300Vac
 42-58Vdc
 3000W
 96 %
   -40C to +75C
 85-300Vac
 42-58Vdc
 3000W
 96 %
   -40C to +75C
 85-300Vac
 42-58Vdc
 2900W
 92 %
   -40C to +75C
 85-300Vac
 42-58Vdc
 3000W
 94 %
   -40C to +75C
 260-530Vac
 42-58Vdc
 6000W
 96 %
   -40C to +75C
 260-530Vac
 
 300-400Vdc
 15kW
 97%
   -40C to +75C
 260-456Vac
 300-500Vdc
 15kW
 95.8%
   -30C to +65C