Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com     
                 www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 

CURRENT TRANSFORMERS 

SERIE

MODELLO

KV MAX

 

SEZIONE

Elenco dei trasformatori di corrente (file PDF )
TA-SERIE A MTA 7K 7,2/20/60  

A

MTA 7K -2 7,2/20/60  
MTA 15K 17,5/38/95  
MTA 15K -2 17,5/38/95  
MTA 24K 24/50/125  
MTA 24K -2 24/50/125  
 
TA-SERIE B CTA 12-1 12/28/75  

B

CTA 12-2  12/28/75  
CTA 24-11 24/50/125  
CTA 24-1 24/50/125  
CTA 24-12 24/50/125  
CTA 24-2 24/50/125  
CTA S-1 24/50/125  
CTA S-2 24/50/125  
CTA 36-1 36/70/170  
 
TA-SERIE C RTA 24-1 24/50/125  

C

RTA 24-2 24/50/125  
RTA 24-3 24/50/125  
RTA 36-2 36/70/170  
 
TA-SERIE D  CTP 24-1 24/50/125  

D

 CTP 24-2 24/50/125  
 
SERIE E  CTF 24-2 24/50/125  

E

 
SERIE F ETA 24 - 1 24/50/125  

F

STA 24-1 24/50/125  
 
SERIE I AOC 50 0,72/3  

I

AOC 60 1,2/6/-  
AOC 0,72/3  
AOC 0,72/3 ATEX
AOC MT 24/50/125  
ETO 536/1 0,72/3/-  
ETO 751      0,72/3/-  
ETO URP17      0,72/3/- ENEL
ETO URP18      0,72/3/- ENEL
AO40G      1,2/6/-  
 
mta AOS 0,72/3/-  

L

 
mta AO12A 0,72/3/-  

M

AO12-A/R 0,72/3/-  
 
mta APSP4 1,2/6/-  

N

APSP5 1,2/6/-  
Elenco dei trasformatori di corrente (file PDF )